www.belgium.be

Onze toekomst veiligstellen

Na een decennium institutionele en organisatorische onrust kijken de POD Wetenschapsbeleid en de eraan verbonden federale wetenschappelijke instellingen nu resoluut vooruit. De wereldwijde pandemie heeft de complexe relatie tussen wetenschap en burger aan het licht gebracht. Sommigen hangen er totaal van af, anderen hebben er blind vertrouwen in of staan er wantrouwig tegenover, wat te wijten is aan de soms gemanipuleerde berichtgeving en door de sociale media gevoede geruchten.  Vandaag is het meer dan ooit van belang helder te communiceren, opleidingen aan te bieden, duidelijke uitleg te verschaffen en de mensen warm te maken voor de STEAM-richtingen (Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics), de realisaties ervan en de impact ervan op ons dagelijks leven.

De verschillende instellingen die tot de POD Wetenschapsbeleid horen werken opnieuw samen in het prachtige decor van het Koninklijk Paleis aan een thematentoonstelling die aantoont dat wetenschap en kunst essentieel zijn voor de toekomst van onze maatschappij, ons land en ruimer bekeken onze planeet. De POD Wetenschapsbeleid die heel wat expertise in zijn rangen telt, onder andere op het gebied van geologie, kunstgeschiedenis, astrofysica, archeologie, biologie en archivistiek, wil opnieuw zoeken naar een antwoord op de vragen van de burgers over de voor sommigen onzekere toekomst en terzelfder tijd hun verwachtingen inlossen. 

Aan de hand van uitzonderlijke stukken waaruit de rijkdom blijkt van onze federale erfgoedcollecties en een reeks didactische panelen waarop de verschillende departementen van het wetenschapsbeleid emblematische projecten voorstellen, nodigt de tentoonstelling “Onze toekomst veiligstellen” ons uit oog te hebben voor diverse thematieken, te weten het beheersen van de opwarming van het klimaat, de observatie van de aarde, de digitalisering van de collecties, het maritiem onderzoek en de poolmissies.

De toekomst veiligstellen betekent weten en begrijpen wat het verleden was en wat nu leeft, zodat we er lessen uit kunnen trekken voor een meer verantwoordelijke en duurzame manier van plannen. Dat houdt de POD Wetenschapsbeleid en zijn teams bezig, die beide het onderzoek in België financieren of er actief toe bijdragen.  Zo staan in de komende decennia nieuwe projecten op stapel en is onze blik opnieuw gericht op de Belgische maatschappij om onze dienstverlenende rol zo goed mogelijk te vervullen. Door ons erfgoed optimaal ten nutte te maken, te investeren in topinfrastructuur voor ons onderzoek en ons uitmuntend fundamenteel en toegepast onderzoek verder te ontwikkelen, bouwen we mee aan ons land en de wereld van morgen. Het is onze bedoeling dat te tonen met de tentoonstelling “Onze toekomst veiligstellen”.

Arnaud Vajda
Voorzitter van het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid

Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis 2022

Federaal Wetenschapsbeleid
met de medewerking van de Federale Wetenschappelijke Instellingen

In samenwerking met het Koninklijk Paleis in Brussel komen de Kanselarij van de Eerste Minister, de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO), en de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) opnieuw met een initiatief naar buiten waarmee ze de interesse voor kunst en wetenschap willen aanwakkeren, via de ontdekking van ons federaal culturele en wetenschappelijk erfgoed.

Partners
Algemeen Rijksarchief (ARA), Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA), Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI), Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), Koninklijke Musea van Schone Kunsten van België (KMSKB) en Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB).

© Yves Nevens